سطوح ریسک‌پذیری

یکی از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاران، ریسک پذیری است که در زمان سرمایه‌گذاری بر نحوه تصمیم گیری آنها تاًثیر می‌گذارد. اندازه‌گیری ریسک پذیری مالی و تعیین عواملی که بر آن مؤثرند سال ها مورد توجه محققان بوده است. از جمله این عوامل می توان به ویژگی های فردی هر سرمایه گذار اشاره کرد که موجب می گردد او در یک موقعیت معین، رفتاری انجامدهد که به خود او اختصاص دارد. بنابراین در یک موقعیت مشخص عکس العمل های سرمایه‌گذاران متفاوت است. اینجاست که مفهوم شخصیت نقش پر رنگی بازی می کند. سرمایه‌گذاران، الگوهای متفاوتی برای پذیرش ریسک دارند. افراد در سه دستۀ ریسک‌پذیر، ریسک‌گریز و بی‌تفاوت نسبت به ریسک (خنثی) قرار می‌گیرند. افراد ریسک‌پذیر، عموماً، تمایلی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و یا سپرده‌گذاری در بانک ندارند و سرمایه‌گذاری در بورس و صندوق‌هلای سهامی را ترجیح می‌دهند. تحلیل و تعیین ریسک سرمایه‌گذاری برای این افراد بسیار حائز اهمیت است.

در مقابل، افراد ریسک‌گریز، به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده‌گذاری در بانک، تمایل بیشتری دارند تا با این روش هیچ گونه ریسکی را متحمل نشوند و سودی تضمین شده را دریافت نمایند.

گروه سوم، افراد بی‌تفاوت نسبت به ریسک هستند. این افراد، هیچ واکنشی نسبت به ریسک‌های فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند.

در نمودار زیر، میزان ریسک پذیری دو فرد الف و ب را مقایسه می‌کنیم. همان طور که مشاهده می‌کنید فرد الف به میزان معینی از ریسک، بازده مورد انتظاری معادل 30% را مطالبه می‌کند و در مقابل فرد ب به ازای همان مقدار ریسک، بازده 45% را انتظار دارد. بنابراین می‌توان گفت فرد الف نسبت به فرد ب ریسک‌پذیر‌تر است. هر چه شیب نمودار کمتر باشد فرد، ریسک‌پذیرتر محسوب می‌شود.

 

 

 

OmidFunds

آکادمی مالی امید، پیشرو در آموزش و سنجش سواد مالی